ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ОНЛАЙН ИГРА „EMOJI”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Онлайн игра „EMOJI“ („Играта“) се организира и провежда от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“) в сътрудничество с Boost Collectibles BV и “Кънект ми” ЕООД, ЕИК 204020454, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 58 („Изпълнител“).

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2.1. Играта се организира и провежда на www.billa.emoji.bg. Уебсайтът се поддържа от Изпълнителя.

2.2. Играта започва на 18.04.2019 г. и продължава до 22.05.2019 г. включително.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. С участието си в Играта участниците приемат изложените тук официални правила.

3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на www.billa.bg и www.billa.emoji.bg.

3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.billa.bg и www.billa.emoji.bg.

 

4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

4.1. В периода на Играта БИЛЛА предлага на участниците възможност:

(1) Да се регистрират на www.billa.emoji.bg („уебсайта“) за участие в Играта и следвайки настоящите правила да получат възможност да спечелят награда.

(2) Регистрацията за участие може да се направи по някой от следните два начина:

- чрез създаване на профил на уебсайта. За създаване на профил участникът предоставя следните данни: две имена, имейл.

- чрез вписване с Facebook профил на уебсайта. В този случай участникът прави достъпни данните във Fаcebook профила си за БИЛЛА и Изпълнителя.

Преценката по кой начин да се извърши регистрацията е изцяло на участника. За да се регистрира участникът трябва да се запознае и да се съгласи с “Политиката за поверителност на уебсайта” и “Официалните правила на онлайн игра EMOJI”. По своя преценка при регистрацията участникът може да даде съгласие предоставените от него данни да се обработват от БИЛЛА и за маркетингови цели. За повече информация относно обработването на лични данни на участниците прочетете Политиката за поверителност на уебсайта.

(3) След регистрация по начина, описан по-горе, в профила си на уебсайта участникът получава уникален линк (онлайн адрес от типа www.billa.emoji.bg/q1esr34a). Участникът може да споделя неограничен брой пъти този линк на приятели в социалната мрежа Facebook, чрез Facebook Messenger или по друг избран от него начин. Чрез този линк приятелите могат да разгледат профила на участника и да гласуват за него, като всеки глас се равнява на 50 броя „стъпчици“.  

(4) В периода 18.04.2019 г. – 22.05.2019 г. със събраните стъпчици през съответната седмица участникът може да участва в седмичната ни игра, както следва:

- Първа седмична игра - от 9:00 ч. на 18.04.2019 г. до 17:00 ч. на 24.04.2019 г.;

- Втора седмична игра - от 17:01 ч. на 24.04.2019 г. до 17:00 ч. на 01.05.2019 г.;

- Трета седмична игра - от 17:01 ч. на 01.05.2019 г. до 17:00 ч. на 08.05.2019 г.;

- Четвърта седмична игра - от 17:01 ч. на 08.05.2019 г. до 17:00 ч. на 15.05.2019 г.;

- Пета седмична игра - от 17:01. на 15.05.2019 г. до 17:00 ч. на 22.05.2019 г.

След изтичане на периода на седмичната игра и класиране на участниците събраните от всеки участник стъпчици се нулират. От началото на следващата седмична игра участникът започва да натрупва нови стъпчици.

4.2. Класирането на участниците в седмичната игра и раздаването на наградите се извършва по следния начин:

(1)  На 24.04.2019 г., 01.05.2019 г., 08.05.2019 г., 15.05.2019 г. и на 22.05.2019 г. в 17:00 ч. класираме общо 25 (двадесет и пет) победители от всяка седмична игра, които се обявяват до 18:00 ч. на съответния ден. Победители са първите 25 участника в седмичното класиране, които са събрали най-много стъпчици. Веднъж обявен за победител, един участник не може да бъде награден повторно в същата седмична игра.

(2) Победителите получават награди - лимитирани артикули с бранд EMOJI. Наградите от всяка седмична игра се разпределят както следва между 25-те победители:

Класираните от 1-5 място по брой стъпчици - всеки победител печели плажен EMOJI комплект: плажна кърпа, помпа, топка и чанта.

Класираните от 6 – 10 място по брой стъпчици - всеки победител печели комплект плажна кърпа и чанта EMOJI.

Класираните от 11-25 място по брой стъпчици - всеки победител печели топка и помпа EMOJI.

Обшият награден фонд за периода на петте седмични игри включва: 50 плажни кърпи EMOJI, 100 топки EMOJI, 100 помпи EMOJI и 50 чанти EMOJI.

 (3) Победителите от седмичната игра ще бъдат обявявани всяка сряда на www.billa.emoji.bg, както и на Facebook страницата на БИЛЛА (https://www.facebook.com/BillaBulgaria/ ).

 (4) За да получи наградата си, обявеният за победител участник следва да предостави на БИЛЛА свои данни: две имена, телефон и адрес за получаване на наградата, която ще бъде изпратена от Изпълнителя с куриер.

 (5) Победителят следва да предостави данните за получаване на наградата на официалната Facebook страница на (https://www.facebook.com/BillaBulgaria/ ) не по-късно от 14 календарни дни след обявяването си за победител. Ако победителят не предостави данните в този срок, той губи правото да получи наградата си.

 (6) Победителят получава наградата си по куриер в 14-дневен срок от предоставяне на данните по реда, описан по-горе.

 

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Цветовете и дизайнът на наградите, изобразени на www.billa.bg и на www.billa.emoji.bg, както и в маркетингови материали, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на играта.

5.2. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Те не са предназначени за продажба и/или препродажба.

5.3. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

5.4. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали.

5.5. БИЛЛА не носи отговорност за непотърсените в 14-дневен срок награди, както и за награди, неполучени поради предоставени грешни или непълни данни.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и на www.billa.emoji.bg. При прекратяване на Играта БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

 

7. ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

 С регистрацията си за участие в Играта Вие предоставяте лични данни на БИЛЛА и Изпълнителя. За повече информация какви Ваши данни обработваме, както и какви са Вашите права като субект на данни, запознайте се внимателно с Политиката ни за поверителност тук.   

 

Дата на последна редакция: 18.04.2019 г.