Официални правила на рекламна кампания EMOJI

Уважаеми клиенти,
 
Поради големия интерес към Рекламна кампания "EMOJI", Ви информираме, че същата ще се провежда до 05.06.2019 г. включително или до изчерпване на количествата фигурки EMOJI и/или колекционерски кутии.
За повече информация вижте актуализираните официални правила на рекламната кампания.

Aктуализирана версия в сила считано от 16.05.2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Рекламна кампания „EMOJI“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“) в сътрудничество с Boost Collectibles BV.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

2.2. Кампанията започва на 18.04.2019 г. и продължава до 05.06.2019 г. включително или до изчерпване на количествата фигурки EMOJI в непрозрачна опаковка и колекционерски кутии за събиране на фигурките.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. В периода на Кампанията БИЛЛА предлага на своите клиенти възможност:

(1) за всеки 20 лв. покупка в магазин BILLA да получат една опаковка, която съдържа една фигурка EMOJI.

Пример: при покупка на стойност 42 лв. клиентът получава безплатно 2 опаковки, всяка от които съдържа една фигурка EMOJI.

(2) независимо от изложеното в ал. 1 по-горе в периода на Кампанията клиентът може да закупи свободно опаковка с фигурка EMOJI на цена 1,99 лв. за брой.

(3) Клиентът има възможност да закупи свободно колекционерска кутия, в която може да колекционира събраните фигурки EMOJI. Колекционерската кутия може да бъде закупена на цена 4,99 лв. за брой.

(4) Веднъж предоставена на клиента безплатна опаковка с фигурка EMOJI, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатан вид.

(5) Събирането на пълната колекция фигурки EMOJI зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат пълния комплект фигурки от колекцията.

(6) Опаковките с фигурките се предоставят на клиента непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност не по-малко от 20 лв. не дава право на клиента да получи подарък – опаковка/и с фигурки EMOJI.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Цветовете и дизайнът на фигурките EMOJI и на колекционерските кутии, изобразени на интернет страницата на БИЛЛА и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на Кампанията.

5.2. Количествата на опаковките с фигурки EMOJI и колекционерки кутии са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час не са могли да получат опаковки, съдържащи фигурки EMOJI, или колекционерски кутии.

5.3. Частите, съдържащи се в една опаковка с фигурка EMOJI, не са предназначени за деца до 3-годишна възраст. Съществува опасност от задушаване. Инструкциите за безопасно ползване се намират на всяка опаковка с фигурка EMOJI. Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.

5.4. Опаковките, съдържащи фигурки EMOJI, не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Опаковките не са предназначени за продажба и/или препродажба.

5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от частите в опаковките с фигурки EMOJI или от колекционерските кутии, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.bg,  в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 15.05.2019 г.